Ta strona używa plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania. Pliki cookie poprawiają nawigację w witrynie, analizują korzystanie z witryny i pomagają w naszych działaniach marketingowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą stronę dotyczącą prywatności i plików cookie lub kliknij „Pokaż ustawienia”. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu.

Centrum Polityki Prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Twoich preferencji lub urządzenia i są wykorzystywane głównie do tego, aby witryna działała zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują Cię bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z Internetu.

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poniżej znajdziesz opisy rodzajów plików cookie używanych na tej stronie oraz opcje rezygnacji, jeśli jest to preferowane. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na korzystanie z witryny i usługi, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zwykle są one ustawiane tylko w odpowiedzi na wykonane przez Ciebie czynności, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Prywatność i pliki cookie

Kluczowe definicje i słowniczek

Airport Property Partnership, spółka joint venture 50-50 pomiędzy SEGRO i Aviva Investors.

Zysk/EPS wg MSSF z wyłączeniem kapitału i innych pozycji jednorazowych. Jest to miara stosowana wewnętrznie do oceny wyników Grupy. Szczegóły tych korekt znajdują się w notach 2 i 11(i) do skróconego sprawozdania finansowego.

Zrealizowane nieruchomości inwestycyjne i handlowe oraz udział Grupy w zrealizowanych nieruchomościach inwestycyjnych i handlowych wspólnych przedsięwzięć.

Aktualny program prac Grupy zatwierdzonych lub będących w trakcie realizacji na dzień bilansowy, wraz z potencjalnymi projektami, które nie zostały jeszcze rozpoczęte na gruntach będących własnością Grupy lub przez nią kontrolowanych.

European Public Real Estate Association, organ branży nieruchomości, który wydał zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w celu zapewnienia spójności i przejrzystości w sprawozdawczości dotyczącej nieruchomości w całej Europie.

Koszty, które należy jeszcze wydać na rozwój lub przebudowę do praktycznego zakończenia, w tym związane z nimi odsetki.

Szacunkowa roczna rynkowa wartość najmu powierzchni najmu ustalana co dwa lata przez rzeczoznawców Grupy. Zwykle będzie się to różnić od płaconego czynszu.

Pożyczki netto podzielone przez całkowity kapitał własny bez wartości niematerialnych i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zakontraktowane przychody z najmu ujęte w okresie, w rachunku zysków i strat, w tym premie z tytułu wykupu oraz należne odsetki z tytułu leasingu finansowego. Zachęty leasingowe, koszty początkowe i wszelkie zakontraktowane przyszłe podwyżki czynszu są amortyzowane liniowo przez okres leasingu.

Ukończone grunty i budynki utrzymywane w celu uzyskania zwrotu dochodu z najmu i/lub wzrostu wartości kapitału.

Investment Property Databank jest dostawcą analizy wyników i ryzyka w zakresie nieruchomości.

Jednostka, w której Grupa posiada udziały i która jest wspólnie kontrolowana przez Grupę i jednego lub więcej wspólników na podstawie ustaleń umownych, zgodnie z którymi decyzje dotyczące polityki finansowej i operacyjnej istotnej dla działalności, wyników i sytuacji finansowej przedsięwzięcia wymagają zgody każdego wspólnika.

Zadłużenie netto podzielone przez wartość bilansową aktywów ogółem (nieruchomości inwestycyjne, zajmowane przez właściciela i przeznaczone do obrotu). Jest to mierzone na podstawie przeglądu (w tym wspólnych przedsięwzięć na udział) lub w całości (z wyłączeniem wspólnych przedsięwzięć).

Wewnętrzna stopa zwrotu z nieruchomości inwestycyjnej, oparta na wartości nieruchomości, przy założeniu bieżącego czynszu mijającego powraca do ERV i przy założeniu, że nieruchomość zostanie z czasem w pełni zajęta.

Roczny bieżący czynsz mijający pomniejszony o niepodlegające zwrotowi koszty nieruchomości, takie jak stawki za puste, podzielony przez wycenę nieruchomości plus hipotetyczne koszty nabywcy. Jest to zgodne z zaleceniami EPRA dotyczącymi najlepszych praktyk.

Dochód brutto z najmu pomniejszony o zapłacone czynsze gruntowe, koszty opłat eksploatacyjnych netto i koszty eksploatacji nieruchomości

Ekwiwalent netto przy założeniu, że czynsz jest otrzymywany kwartalnie z góry.

Roczny dochód z najmu obecnie należny od nieruchomości na dzień bilansowy (który może być większy lub mniejszy niż ERV). Nie obejmuje dochodu z najmu, gdy obowiązuje okres bezczynszowy. Nie obejmuje przychodów z opłat za usługi (które są kompensowane z kosztami opłat za usługi).

Umowa najmu podpisana z najemcą przed zakończeniem budowy.

Kwalifikujący się podmiot, który wybrał traktowanie jako fundusz inwestycyjny ds. nieruchomości do celów podatkowych. W Wielkiej Brytanii takie podmioty muszą być notowane na uznanej giełdzie papierów wartościowych, muszą być zaangażowane głównie w działalność związaną z inwestowaniem w nieruchomości i muszą spełniać określone bieżące kwalifikacje. SEGRO plc i jej brytyjskie spółki zależne wybrane do statusu REIT ze skutkiem od 1 stycznia 2007 r.

Zobacz Przekazywanie czynszu.

SEGRO European Logistics Partnership, 50-50 joint venture pomiędzy SEGRO i Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments).

Jeżeli budowa rozpoczęła się przed podpisaniem umowy najmu w związku z tą inwestycją

Zastosowany współczynnik konwersji, w stosownych przypadkach, wynosi 1 metr kwadratowy = 10,7639 stóp kwadratowych.

Przychody z najmu utracone w wyniku wygaśnięcia umowy najmu, skorzystania z opcji zerwania umowy, wykupu lub niewypłacalności.

Początkowa rentowność netto skorygowana o czynsz hipotetyczny w odniesieniu do wynajmowanych nieruchomości, które na dzień wyceny podlegają okresowi bezczynszowemu. Jest to zgodne z zaleceniami EPRA dotyczącymi najlepszych praktyk.

Miara nienakładanego zwrotu dla portfela i jest obliczana jako zmiana wartości kapitału, pomniejszona o wszelkie poniesione nakłady kapitałowe, plus dochód netto, wyrażony jako procent kapitału zaangażowanego w danym okresie, obliczony przez IPD i z wyłączeniem gruntów.

Nieruchomość budowana na sprzedaż lub przeznaczona do sprzedaży po zakończeniu budowy.

Rentowność na koszt to oczekiwany zysk brutto na podstawie szacowanej bieżącej rynkowej wartości czynszu najmu (ERV) z projektów w pełni wynajętych, podzielony przez wartość księgową projektów na wcześniejszą datę rozpoczęcia inwestycji lub datę bilansową plus przyszły rozwój koszty i szacunkowe koszty finansowe do realizacji.

Ta strona została przetłumaczona automatycznie.